FORESTINA Lignohumát PROFÍK 6% 1 l

205,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 3 ks
Skuteč 1 ks
Nové Město 12 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8594003198694

AGRA GROUP Lignohumát PROFÍK 6% 1 l - 2116

Zahradní lignohumát je přírodní produkt s optimálním obsahem fulvových látek a huminových kyselin. Vedle toho obsahuje celou řadu mikroprvků v dobře přijatelné chelátové formě (železo, mangan, měď, zinek, molybden, bor a kobalt). Vzhledem k tomuto složení působí lignohumát velice příznivě na celkový stav rostlin, zejména:

• na lepší zakořenění sazenic
• na rozvoj kořenového systému
• na zlepšení využití živin z hnojiv
• na lepší zdravotní stav rostlin - odolnost proti stresům a nemocem
• na větší nasazení květů a bohatou úrodu

Lignohumát lze aplikovat na všechny rostliny zálivkou nebo postřikem na list. Vedle toho lze lze lignohumát použít i k moření semen, cibulek a k máčení kořenů sazenic.

Rozsah a způsob použití:

Máčení kořenů sazenic - 15 ml lignohumátu do 500 ml vody po dobu 2-4 hodin
Moření semen nebo cibulek - 15 ml lignohumátu do 3 litrů vody po dobu 12-24 hodin (v případě větších semen se silnějším obalem i déle - až 48 hodin).
Zálivka - 15 ml lignohumátu do 5 litrů vody a zaléváme obvyklým způsobem1 1-2x za 14 dní
Postřik na list - 15 ml lignohumátu do 10 litrů vody, postřik 1-2x za 14 dní

V uvedených poměrech lze také kombinovat lignohumát s běžnými organickými minerálními hnojivy.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlhkost max. 95,0%; obsah huminových látek (podle metodiky ÚKZÚZ) min. 3,0%; popel max. 5,0%; hodnota pH 8,0 až 10,0; nečistoty na 0,5 mm max. 0,5%.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg): kadminum 1,0; olovo: 10,0; rtuť 1,0; arsen 20,0; chrom 50,0.

Objem balení: 1000 ml

Pokyny pro první pomoc:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu údaje z obalu nebo etikety tohoto přípravku.

Při nadýchání: Vyveďte postiženého okamžitě ze zamořeného prostoru a zajistěte mu dostatečný přívod čerstvého vzduchu a tělesný i duševní klid. Při přetrvávajících potížích přivolejte ihned lékaře.

Při styku s kůží: Zasažené místo ihned omyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Ihned odstraňte kontaminovaný oděv. Pokud přetrvávají potíže, vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí: Oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud postižený nosí kontaktní čočky, před promýváním je z očí odstraňte.

Při požití: Postiženého umístěte v klidu a ústa mu vypláchněte vodou. Nikdy však nevyvolávejte zvracení. Pokud postižený zvrací samovolně, zabraňte mu ve vdechnutí zvratků. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu tohoto přípravku.

Podmínky skladování:

Skladujte v suchých větraných skladech odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí a zvířat. Skladovací teplota maximálně do -1°C. Použité obaly odevzdejte do organizovaného sběru.