Benzínový čistič technický 700ml 1094291

89,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 17 ks
Tišnov 12 ks
Skuteč 5 ks
Velké Meziříčí 12 ks
Bystřice 3 ks
Mohelnice 3 ks
Nové Město 6 ks
Velká Bíteš 8 ks
Choceň 5 ks
Havlíčkův Brod 4 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8595009242916

Benzínový čistič technický 700ml


Benzínový čistič je zejména určený k čištění kovových předmětů a textilií a k odmašťování.


• Přípravek lze využít na odbarvení čerstvích nátěrů do cca 2 měsíců od natření.

Použití:
• Odmašťovadlo
• Čistidlo
• Na odbarvení

Bezpečnostní upozornění:
• Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením!!

• GHS02 - hořlavé látky
• GHS07 - dráždivé látky
• GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Hlavní složení
• Toulen, CAS: 108-88-3, uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany.

Standardní věty o nebezpečnosti
• H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
• H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
• H315 - Dráždí kůži.
• H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
• H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
• H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
• H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení
• P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
• P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
• P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
• P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
• P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
• P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
• P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
• P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
• P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
• P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
• P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
• P405 - Skladujte uzamčené.
• P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


Doplňkové znaky nebezpečnosti
• EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Bezpečnostní list

Specifikace:
• Výrobce: Severochema
• Číslo výrobku: 1094291
• EAN: 8595009242916
• Váha: 0,7 kg
• Balení: 700 ml
• Vyrobeno v ČR
• Spotřebujte do 18 měsíců od data výroba na plechovce