Benzín technický 700ml 1094026

115,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 9 ks
Choceň 5 ks
Havlíčkův Brod 3 ks
Skuteč 6 ks
Velké Meziříčí 4 ks
Bystřice 7 ks
Mohelnice 5 ks
Nové Město 7 ks
Velká Bíteš 4 ks
Tišnov 10 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.

Parametry produktu:

  • EAN: 8595009240264

Benzín technický 700ml 1094026


Nízkovroucí hydrogenovaný technický benzín je určen k hrubému odmašťování zejména k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů.


• Používá se také k ředění olejových, fermežových a syntetických na vzduchu schnoucích nátěrových hmot.

Bezpečnostní list
• Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.


Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.


Bezpečnostní list

Doplňkové znaky nebezpečnosti
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Specifikace:
• Výrobce: Severochema
• Číslo výrobku: 1094026
• EAN: 8595009240264
• Váha: 0,7 kg
• Balení: 700 ml
• Vyrobeno v ČR