AgroBio Opava Champion 50 WG - 4x100g

520,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 3 ks
Tišnov 12 ks
Skuteč 3 ks
Velké Meziříčí 13 ks
Bystřice 10 ks
Nové Město 2 ks
Velká Bíteš 9 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8595660501353

AgroBio Opava Champion 50 WG - 4x100g

Kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin a k ochraně meruněk proti mrazu.

Účinná látka:
- hydroxid měďnatý 768 g/kg

Jak účinkuje?
- Hydroxid měďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?
- Brambor (plíseň bramboová)
- Okurka (plíseň okurková)
- Cibule, česnek (plíseň cibulová)
- Broskvoň (kadeřavost listů)
- Jádroviny (korové nekrózy)
- Hrušeň, jabloň (bakteriální spála)
- Slivoň (puchrovitost)
- Meruňka (korové nekrózy, ochrana květů proti mrazu)
- Fazol na lusky (antraknóza fazolu)

Jak jej použít?
- Postřikem podle dané choroby
- Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
- Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Příprava aplikační kapaliny:
- Příslušné množství přípravku se rozmíchá v menším množství vody v pomocné nádobě, přes síto se vlije do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem.
- Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání aplikační kapaliny.
- Připravenou aplikační kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Dávkování:
Brambor, Plíseň bramborová
- OL=7. Max. 4x za vegetaci.
- Interval opakování 7-14 dnů.
- 10 g / 1,5-3 l / 50 m2
- Aplikace postřikem - Červen, Červenec
Broskvoň, Kadeřavost listů
- Při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení.
- Max. 2x za vegetaci.
- Interval opakování 14 dnů.
- 10 g / 2,5-5 l vody
- Aplikace Postřikem - Únor, Březen, Duben
Cibule, Plíseň cibulová
- OL=3. Max. 4x za vegetaci, také i cibule šalotka.
- Aplikace od Června.
- Interval opakování 7-14 dnů.
- 10 g / 1-5 l / 50 m2
- Aplikace Postřikem: Červen, Červenec
Česnek, Plíseň cibulová
- OL=3. Max. 4x za vegetaci.
- Aplikace od června.
- Interval opakování 7-14 dnů.
- 10 g / 1-5 l / 50 m2
- Aplikace Postřikem - Červen, Červenec
Fazol, Antraknóza - Fazol na lusky.
- OL=3. Max. 4x za vegetaci.
- Od fáze 1.pravý list vyvinutý. OL=3.
- Aplikace od června.
- Interval opakování 7-14 dnů.
- 10 g / 2-5 l / 50 m2
- Aplikace Postřikem: Duben
Hrušeň, Bakteriální spála
- Před olistěním, do počátku skanutí.
- Max. 1x za vegetaci.
- 10 g / 5-10 l vody
- Aplikace Postřikem - Duben, Květen
Jabloň, Bakteriální spála
- Před olistěním, do počátku skanutí.
- Max. 1x za vegetaci.
- 10 g / 10-20 l vody
- Aplikace Postřikem - Duben, Květen
Jádroviny, Korové nekrózy
- Při opadu listů, na počátku rašení.
- Max. 2x za vegetaci.
- Interval opakování je 7-14 dnů.
- 10 g / 2,5-5 l vody
- Aplikace Postřikem: Duben, Říjen
Meruňka, Korové nekrózy
- Při opadu listů, na počátku rašení.
- Max. 2x za vegetaci.
- Interval mezi aplikacemi je 14 dnů.
- 10 g / 2,5-5 l vody
- Aplikace Postřikem- Duben, Říjen
Meruňka, Ochrana květů proti mrazu
- Jeden až dva dny před předpokládanými jarními mrazy.
- Max. 2x za vegetaci.
- Interval mezi aplikacemi je 14 dnů.
- 10 g / 5 l vody
- Aplikace Postřikem: Únor, Březen, Duben
Okurka, Plíseň okurková
- OL=3. Od konce června.
- Nejpozději při prvním výskytu.
- Max. 4 za vegetaci.
- Interval mezi aplikacemi je 7-14 dnů.
- 10 g / 2-5 l / 50 m2
- Aplikace Postřikem - Červen, Červenec
Réva vinná, Červená spála
- OL=21. Do počátku skanutí.
- Max. 4x za vegetaci.
- Interval opakování je 7-14 dnů.
- 10 g / 5 l vody
- Aplikace Postřikem - Červen, Červenec
Réva vinná, Plíseň révová
- OL=21. Do počátku skanutí.
- Max. 4x za vegetaci.
- Interval opakování je 7-14 dnů.
- 10 g / 5 l vody
- Aplikace Postřikem: Červen, Červenec
Slivoň, Puchrovitost
- Při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení.
- Max. 2x za vegetaci.
- Inerval mezi aplikacemi je 14 dnů.
- 10 g / 2,5-5 l vody
- Aplikace Postřikem - Březen, Duben

Specifikace:
- Značka: AgroBio
- Produktové číslo: 5297-1
- EAN: 8595660501353
- Hmotnost cca: 0,4 kg
- Výrobce: AgroBio Opava
- Plodiny: Brambor, Broskvoň, Cibule, Česnek, Fazol, Hrušeň, Jabloň, Jádroviny, Meruňka, Okurka, Réva vinná, Slivoň
- Indikace(choroby, škůdci, atd.): Plísně
- Skupina: Fungicidy
- Přírodní: Ne
- Ekologický: Ne
- Mechanický: Ne
- Chemický: Ano
- Dobu použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

NEBEZPEČÍ:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

UPOZORNĚNÍ
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.