AgroBio Bofix 250 ml herbicid selektivní

629,00 s DPH
Havlíčkův Brod 2 ks
Tišnov 7 ks
Skuteč 3 ks
Velké Meziříčí 12 ks
Mohelnice 2 ks
Nové Město 9 ks
Velká Bíteš 4 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

AgroBio Opava BOFIX 250 ml herbicid selektivní

Bofix je postřikový herbicid ve formě mikronizované suspoemulze k hubení odolných dvouděložných plevelů v okrasných a účelových trávnicích a travách na semeno.

Oblast použití:
Trávníky - Plevele - 40-60 ml / 4 l / 100 m2
Poznámka: Plevele dvouděložné odolné. Stávající trávníky
Trávníky - Plevele - 40 ml / 4 l / 100 m2
Poznámka: Plevele dvouděložné odolné. Nově založené trávníky. Ošetřujeme od fáze vývinu 4.listu travin.

Popis produktu
Použití přípravku: plevel; trávník
Forma: kapalné
Užití: jaro; léto; podzim
Účinek: redukce plevelů
Mistrně namíchaný koktejl ze tří osvědčených herbicidních látek. Bofix spolehlivě odstraňuje odolné dvouděložné plevele z okrasných trávníků. Dvě hodiny po aplikaci už může pršet, účinek Bofixu je zajištěn.
Odolnost vůči mrazu: ne
Důležité upozornění:

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
R36 Dráždí oči.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351+ P338:PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy.

Před použitím si přečtěte návod k použití.