AgroBio Bofix 100 ml herbicid selektivní

275,00 s DPH
Havlíčkův Brod 11 ks
Tišnov 20 ks
Skuteč 10 ks
Velké Meziříčí 13 ks
Nové Město 2 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.

AgroBio Opava BOFIX 100 ml herbicid selektivní

Bofix je postřikový herbicid ve formě mikronizované suspoemulze k hubení odolných dvouděložných plevelů v okrasných a účelových trávnicích a travách na semeno.

Oblast použití:
Trávníky - Plevele - 40-60 ml / 4 l / 100 m2
Poznámka: Plevele dvouděložné odolné. Stávající trávníky
Trávníky - Plevele - 40 ml / 4 l / 100 m2
Poznámka: Plevele dvouděložné odolné. Nově založené trávníky. Ošetřujeme od fáze vývinu 4.listu travin.

Popis produktu
Použití přípravku: plevel; trávník
Forma: kapalné
Užití: jaro; léto; podzim
Účinek: redukce plevelů
AGRO Bofix je velmi oblíbený selektivní herbicid určený k likvidaci plevelů v trávnících.

Působí likvidačně na dvouděložné plevele (jitrocel, smetánka, ptačinec žabinec, konopice, hluchavka, kopřiva, svlačec, penízek, ostružiník, jetel, lebeda, pcháč oset atd.).
Nepůsobí na trávy. Jeho použití je vhodné také pro mladé trávníky.
Má velmi rychlý účinek patrný už po několika hodinách.

Vlastnosti:

účinné látky: klopyralid, fluroxypyr, MCPA
velmi rychlý účinek patrný už po několika hodinách - 2 hodiny po aplikaci už může pršet
50 ml přípravku stačí k přípravě cca 2 - 5 l aplikační kapaliny (na plochu cca 83 - 125 m2)
součástí balení je odměrka pro snadné dávkování
aplikace v měsících: 3,4,5,6,7,8,9,10

HERBICID: je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin.

Důležité upozornění:

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
R36 Dráždí oči.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351+ P338:PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy.

Hmotnost (kg): 0.150
Výška (cm): 12.20
Šířka (cm): 5.00
Hloubka (cm): 5.00
EAN: 8594028319012
Záruční doba: 24 měsíců
Koncentrovaný selektivní herbicid určený k likvidaci dvouděložných plevelů v okrasných a účelových trávnících s účinkem během několika hodin.

Před použitím si přečtěte návod k použití.