Agro CS Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg

115,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 22 ks
Choceň 19 ks
Havlíčkův Brod 6 ks
Tišnov 18 ks
Skuteč 18 ks
Velké Meziříčí 32 ks
Bystřice 118 ks
Mohelnice 20 ks
Nové Město 38 ks
Velká Bíteš 31 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.

Parametry produktu:

  • EAN: 8594005006287

Agro CS Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg

KRISTALON Zdravé rajče a paprika je dvousložkové hnojivo, které účinně dodává potřebné živiny a zabraňuje jejich vzájemnému zablokování.
Je zdrojem všech základních živin potřebných ke zdravému vývinu plodů rajčat i paprik.
Je účinnou prevencí proti černání plodů rajčat a hnilobě konců paprik.

Přednosti tohoto druhu Kristalonu:
- Živiny a mikroprvky ve vhodné formě, která je vysoce účinná a rostlinami dobře přijímána.
- Obsahuje 2 složky - hnojivo a vápník.
- Složka s vápníkem je účinnou prevencí proti černání rajčat a hnilobě špiček paprik.
- Bohatý zdroj vápníku 26,5 % CaO.

- Dvousložkové krystalické vodorozpustné hnojivo - NPK a aktivní vápník
- 7,5% N + 12% P2O5 + 36% K2O + 4,5% MgO + 10% SO3 + mikroprvky a 15,5% NCa + 26,5% CaO
- Krabička obsahuje 2 složky - hnojivou (dusík, fosfor, draslík) + mikroprvky a složku s vápníkem
- Vápník je účinnou prevencí proti hnilobě konců paprik a plodů rajčat
- Obsah hnojiva 300 g + obsah vápníku 200 g
- Obsahuje dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík, síru a mikroprvky bór, molybden, měď, železo, mangan a zinek
- Bohatý zdroj rychle přijatelného vápníku (26,5 % CaO)

Obsah stopových prvků u Kristalonu Zdravé rajče a paprika:
- B rozpustný ve vodě 0,027 %
- Mo rozpustný ve vodě 0,004 %
- Fe rozpustné ve vodě 0,15 % / v chelátu s EDTA 0,075 % / v chelátu s DTPA 0,075 %
- Cu rozpustná ve vodě 0,004 % / v chelátu s EDTA 0,003 %
- Mn rozpustný ve vodě 0,06 % / v chelátu s EDTA 0,04 %
- Zn rozpustný ve vodě 0,027 % / v chelátu s EDTA 0,019 %

Proč dva sáčky?
- Pro zajištění maximálního příjmu všech potřebných živin a podpůrných látek u rostlin je tento druh kristalonu dodáván ve dvou sáčcích a to modrý o hmotnosti 200 g což je aktivní vápník a průsvitný což je kristalické hnojivo o hmotnosti 300 g.

Použití a dávkování:
- S přihnojováním začínáme aktivním vápníkem (modrým sáček).
- Do 10 l konve vody vsypeme 1 odměrku vápníku, která je součástí balení (1 odměrka = 10 ml a odpovídá 10 g vápníku nebo hnojiva), krátce zamícháme a po cca 40 vteřinách je roztok připraven k zálivce.
- Další týden použijeme k přihnojení krystalické hnojivo (průsvitný sáček) v dávce 1,5 odměrky na 10 l vody.
- Tento postup střídáme v týdenním intervalu po celou dobu vegetace.
- Balení 500 g je 400 l zálivky (200 l roztoku vápníku, a 200 l roztoku hnojivého).

Aplikační poznámka:
Nepoužívat obě hnojivé složky najednou, protože může dojít ke vzájemné blokaci příjmu vápníku a fosforu a následným poškozením rostliny.
Aplikace se provádí vždy zálivkou NE na list.

Specifikace:
- Značka: Kristalon
- Produktové číslo: 000506
- EAN: 8594005006287
- Hmotnost balení: 0,5 kg (400l zálivky)
- Výrobce: Agro CS a.s.NEBEZPEČÍ
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

UPOZORNĚNÍ
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím hnojiva.