Agro CS Kristalon Trávník 0,5 kg

109,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 16 ks
Choceň 7 ks
Havlíčkův Brod 3 ks
Tišnov 24 ks
Skuteč 19 ks
Velké Meziříčí 12 ks
Bystřice 5 ks
Mohelnice 30 ks
Nové Město 4 ks
Velká Bíteš 15 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.

Parametry produktu:

  • EAN: 8594005000001

Soubory ke stažení

Agro CS Kristalon Trávník 0,5 kg


KRISTALON Trávník je krystalické, vodorozpustné ES hnojivo, které podporuje silný a zdravý růst trávníku, potlačuje šíření mechu, zvyšuje odolnost vůči chorobám a zajišťuje sytě zelenou barvu.
Trávník hnojivo přijímá okamžitě listovou plochou a následně kořenovou soustavou.
Hnojivo je vhodné i pro regeneraci poškozených trávníků. Hnojivo má rychlý a viditelný účinek.- Poměr živin N-P-K (20-8-8) + 2 % Mg + 25 %S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn
- Mikroprvky jako rostlinné „vitamíny“ pro výbornou kondici rostlin
- Aplikuje se zálivkou 1 x za 2 týdny k večeru nebo ráno
- Dávkování: 2 odměrky (2 x 10 g) hnojiva do 10 l vody
- Balení 0,5 kg vystačí na 250 l zálivky, tedy cca 100 m2 trávníku
- ES hnojivo = neomezená exspirace produktu v originálním obalu

Hnojiva KRISTALON jsou na českém trhu již od roku 1996 a jsou trvale označována za nejlepší a nejznámější!
Každoročně jsou vyhlašována jako nejoblíbenější na trhu!
Díky svým výborným hnojivým účinkům jsou oblíbena nejen u malospotřebitelů, ale stala se i hnojivy profesionálů!

Specifikace:
• Značka: Kristalon
• Produktové číslo: 000505
• EAN: 8594005000001
• Hmotnost balení: 0,5 kg (vystačí na 250l zálivky)
• Výrobce: Agro CS a.s.

VAROVÁNÍ!
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P370/378 V případě požáru: K uhašení použijte dostatečné množství vody.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.