Benzín technický 700ml 1094026


Nízkovroucí hydrogenovaný technický benzín je určen k hrubému odmašťování zejména k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů.


• Používá se také k ředění olejových, fermežových a syntetických na vzduchu schnoucích nátěrových hmot.

Bezpečnostní list
• Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.


Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.


Bezpečnostní list

Doplňkové znaky nebezpečnosti
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Specifikace:
• Výrobce: Severochema
• Číslo výrobku: 1094026
• EAN: 8595009240264
• Váha: 0,7 kg
• Balení: 700 ml
• Vyrobeno v ČR
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru