BROS Sprej na vosy a sršně s hasičákem 600 ml


Aerosolový přípravek je určen pro hubení vos a sršní a rovněž k ničení jejich hnízd. Přípravek působí kontaktně okamžitě po aplikaci.

Způsob použití:

Před použitím protřepejte. Postřik provádějte v pozdních odpoledních hodinách nebo večer, kdy už je hmyz málo aktivní. Hnízdo důkladně postříkejte po dobu 5-7 sekund, aby dobře nasáklo přípravkem. V případě potřeby je možno postřik provádět ze vzdálenosti do 5m.

Přípravek hubí vosy a sršně vracející se do hnízda ještě několik dalších dnů po aplikaci. Hnízdo je možno odstranit až po uplynutí nejméně 24 hodin od provedení postřiku.

NEBEZPEČÍ

Údaje o nebezpečnosti:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 +P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
P260 Nevdechujte aerosoly.

Používejte biocidy bezpečným způsobem, před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru