Agro CS Dusíkaté vápno 20 kg

Agro Dusíkaté vápno je dusíkaté hnojivo s obsahem dusíku pro nárůst zelené hmoty a obsahem vápníku, který snižuje kyselost půdy.
Hnojivo díky svému složení desinfikuje půdu a tím ničí zárodky chorob, škůdců i semena plevelů.
Hnojivo doporučujeme užívat hlavně při pěstování košťálové zeleniny, jelikož zabraňuje nádorovitosti této zeleniny.
Hnojivo se používá k jarnímu i podzimnímu hnojení.

Minerální dusíkato-vápenaté hnojivo 18% N + 50% CaO

Použití:
- Dva až tři týdny před setím či výsadbou rozhodíme hnojivo na plochu a zapravíme v dávce cca 50 g na m2.
- Při aplikaci by měla být půda vlhká. Hnojení vzešlých kultur provádíme do řádků mezi rostliny, které musí být suché.
- Při aplikaci hnojiva do kompostu posypeme každou vrstvu odpadů o výšce cca 25 cm.

Hlavní termíny pro aplikaci hnojiva:
- Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec

Dávkování:
- košťálová zelenina 30 - 100 g na 1 m2
- cibulová a listová zelenina 30 - 50 g na 1 m2
- celer a rajčata 40 - 50 g na 1 m2
- hrách a fazole 20 - 30 g na 1 m2
- ovocné stromy a jahody 30 - 50 g na 1 m2
- brambory 30 - 50 g na 1 m2
- obnova trávníků 40 - 50 g na 1 m2
- kompostování a dezinfekce půdy 100 g na 1m2
- podzimní dezinfekce půdy 100 g na 1m2

Specifikace:
- Značka: Agro
- Produktové číslo: 000328
- EAN: 8594005009486
- Hmotnost balení: 20 kg
- Výrobce: Agro CS a.s.

NEBEZPEČÍ
Acute Tox. 4, H302 Zdraví škodlivý při požití.
Skin Irrit. 2, H315 Dráždí kůži.
Skin Sens. 1, H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Eye Dam. 1, H318 Způsobuje vážné poškození očí.
STOT SE 3, H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

UPOZORNĚNÍ
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím hnojiva.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru