PE-PO Podpalovač tekutý 500ml

Podpalovač tekutý PE-PO je určen k podpalování pevných hořlavých materiálů, jako je dřevěné uhlí, uhlí, dřevo nebo brikety.
Hoří bez sazí a pachu.
Vhodný pro použití v zahradních či jednorázových grilech.
Podpalovač pro grilování(rožnění) splňující normu ČSN EN 1860-3:2003-12.

Návod k použití:
Materiál, který chcete podpálit postříkejte malým množstvím podpalovače PE-PO, nechte chvíli vsáknout, pak zapalte.
Podpalovač musí kompletně vyhořet před položením potravin na gril.
Palivo musí být pokryto vrstvou popela.
Grilování v uzavřených prostorách předpokládá odvod kouře.
Malé děti by měly být mimo dosah grilu.
Uchovávejte v chladu.

Specifikace:
- Objednací číslo: 1064189
- EAN: 8595009241896
- Obsah balení: 0,5 l
- Obsahuje: Uhlovodíky C11-C14, n-alkany, isoalkany cyklické, 2% aromátu
- Označení: ES 926-141-6
- Hmotnost cca: 0,5 kg
- Přepravní hmotnost: cca 0,7 kg
- Značka: PE-PO
- Výrobce: Severochema - družstvo pro chemickou výrobu
- Země původu: Česká Republika
- Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu


VAROVÁNÍ!!
- K zapálení nebo znovu zapálení nepoužívejte líh nebo benzín!
- Používejte pouze podpalovače odpovídající evropské normě pro podpalovače (EN 1860-3)
- Výrobce ani dodavatel neručí za škody vzniklé nesprávný použitím výrobku.
- Chraňte před mrazem!!

NEBEZPEČÍ!!
- Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
- Jediný doušek podpalovače grilu může vést k život ohrožujícímu poškození plic.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

NEBEZPEČÍ OHNĚ!!
- Hořlavá kapalina 3. třídy nebezpečnosti!
- Nemanipulujte s přípravkem u otevřeného ohně či žhavých předmětů, ani ho na oheň či žhavé předměty nelíjte!
- Nekuřte!
- Nepoužívejte výrobek pro jiné než stanovené účely.
- Výrobek není určen pro výrobu tepla.

PŘI POŽITÍ!!
- Okamžitě volejte volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČÍ STŘEDISKO/Lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ!!
- Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
- Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno výjmout.
- Pokračujte ve vyplachování.
- Necítíte-li se dobře volejte toxikologické informační středisko/lékaře.
- NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ

ODSTRANĚNÍ OBALU/OBSAHU!!
- Odevzdáním na sběrně nebezpečných odpadů!
- Nevhazujte do ohně - nebezpečí výbuchu!
- Do sběru odevzdávejte jen prázdný obal.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru