PE-PO Podpalovač gelový 1 l

Podpalovač gelový PE-PO je určen k podpalování pevných hořlavých materiálů, jako je dřevěné uhlí, uhlí, dřevo nebo brikety.
Gel zaručuje ještě snadnější a bezpečnější podpalování.
Nestéká z místa podpalu a je také velice vhodný pro přípravu fondue.
Hoří bez sazí a zápachu.

Návod k použití:
Grily a krby - gel nansete na malém množství na několik míst a zapalte.
Fondue a stolní grily - naplňte hořák gelem do max. doporučené výšky a zapalte.
Doplňujte až při úplném vyhoření gelu.

Specifikace:
- Objednací číslo: 47797, 667021
- EAN: 8595009244774
- Obsah balení: 1 l
- Obsahuje: Ethanol, zahušťovadlo
- Hmotnost cca: 1 kg
- Přepravní hmotnost: cca 1,3 kg
- Výrobce: Severochema - družstvo pro chemickou výrobu
- Země původu: Česká Republika
- Záruční doba: 24 měsíců

NEBEZPEČÍ!!
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření!
Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ(nebo vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékejte a opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
Skladujte na dobře větraném místě.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.

NEBEZPEČÍ OHNĚ!! hořlavá kapalina 1. třídy nebezpečnosti!

Odstraňte obal/obsah:
V souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru