LAGUNA Flokul Ultra vločkovač 1l


Přípravek zajišťuje průzračně čistou vodu.

Do vody jsou zanášeny nebo jsou přítomny mikroskopické (koloidní) nečistoty, které zhoršují hygienickou kvalitu vody a její průzračný vzhled.
Částice obalují bakterie a viry a ty lépe vzdorují dezinfekci.
Flokulací (převedením nečistot do vysrážené a tudíž separovatelné podoby) se z vody za pomoci sedimentace a filtrace odstraňují uvedené koloidní částice a tím dochází k vyčeření bazénové vody.

Návod k použití:
- Přípravek se používá preventivně, aby nedošlo k zakalení vody nebo k odstranění již vzniklých nečistot.
- Po vytvoření větších shluků lze je odfiltrovat nebo odsát ode dna bazénu.

Spotřeba:
3 - 6 ml/m3 vody

Balení:
1l / 1000ml

NEBEZPEČÍ!
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc
:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru