LAGUNA Modrý šíp 1kg


Vysoce účinný chlorový přípravek k velmi rychlé a efektivní šokové dezinfekci bazénové vody.

Laguna modrý šíp slouží k šokové dezinfekci bazénové vody s rychlým úbytkem přebytečného chloru z vody a možností
koupání ve velmi krátké době po ošetření.

Použití:
- Přípravek se používá pro rychlou chlorovou dezinfekci bazénové vody při silném mikrobiálním znečištění.
- Při dávkování dochází k vizuální změně bazénové vody a odstranění barevného zákalu.

Návod k použití:
- Přípravek se před použitím rozpustí ve vědru vody a poté se dávkuje stejnoměrně do bazénové vody při zapnuté filtraci.
- Může mít bělící účinky na dno a stěny bazénu.

Vydatnost:
- K rychlé šokové dezinfekci - 10–20 g/m3 vody (1–2 rovné polévkové lžíce).

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“

NEBEZPEČÍ:
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.


Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P330+P353 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru