AgroBio Opava Acrobat MZ WG – 4x20g


Fungicidní přípravek k ochraně proti peronospóře révy, plísni bramborové na bramborách a rajčatech, plísni okurkové na okurkách a plísni cibulové na cibuli.
Systémový i kontaktní fungicid.

Účinná látka:
- dimethomorf 90 g/kg, mankcozeb 600 g/kg

Jak účinkuje?
- Je kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem ve formě prášku.

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?
- Brambory (plíseň bramborová)
- Réva vinná (plíseň révová)
- Rajče, okurka (plíseň bramborová
- Okurka (plíseň okurková)
- Cibule (plíseň cibulová)

Jak jej použít?
- Preventivně postřikem
- Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
- Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Působení přípravku:
- Dimethomorph je systémově účinný fungicidní derivát morfolinu s odlišným mechanismem účinku ve srovnání s ostatními používanými fungicidy. Ničí široké spektrum hub třídy Oomycetes. U ošetřených citlivých druhů hub způsobuje dimethomorph morfogenezní změny buněčné stěny, které způsobí přerušení vývoje houby. U dimethomorphu neexistuje cross-rezistence s fenylamidy. Rezistentní kmeny nebyly zjištěny. Dimethomorph je proto cennou účinnou látkou v systému ošetřování brambor proti plísni bramborové i v případě vzniku rezistence k jiným používaným fungicidům. Mancozeb je kontaktní širokospektrální fungicidní účinná látka ze skupiny ethylen-bisdithiokarbamidan.

Příprava aplikační kapaliny:
- Příslušné množství přípravku se rozmíchá v menším množství vody v pomocné nádobě, přes síto se vlije do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání aplikační kapaliny. Připravenou aplikační kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Dávkování:
- Brambor (plíseň bramborová) 20 g / 3 - 6 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (max. 8x za vegetační sezónu)
- Réva vinná (plíseň révová) 20 g / 8 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (max. 4x za vegetační sezónu)
- Okurka skleníková (plíseň okurková) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (max. 3x za vegetační sezónu)
- Rajče polní (plíseň bramborová) 20 g / 3 - 6 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (max. 3x za vegetační sezónu)
- Rajče skleníkové (plíseň bramborová) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (max. 3x za vegetační sezónu)
- Cibule (plíseň cibulová) 20 g / 3 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetační sezónu)

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Specifikace:
- Značka: AgroBio
- Produktové číslo: 4497-2
- EAN: 8594013426923
- Hmotnost cca: 0,080 kg
- Výrobce: AgroBio Opava
- Plodiny: Brambor, Cibule, Okurka, Rajčata, Réva vinná
- Indikace(choroby, škůdci, atd.): Plísně
- Skupina: Fungicidy
- Přírodní: Ne
- Ekologický: Ne
- Mechanický: Ne
- Chemický: Ano
- Dobu použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

VAROVÁNÍ:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

UPOZORNĚNÍ
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru