LAGUNA Algicid blue 1l (ALG)


Laguna ALG blue proti řasám 1l

Přípravek Laguna ALG blue v kapalné formě slouží k prevenci a likvidaci řas v bazénové vodě.

Návod na použití:

Přípravek dávkujte do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Po napuštění bazénu aplikujte počáteční dávku. Pokud přesto dochází k viditelnému růstu řas, použijte k jejich likvidaci šokové dezinfekční přípravky (chlorové nebo bezchlorové) a za 48 hodin po mechanickém odstranění zbytků řas z bazénu opakujte přidání počáteční dávky přípravku ALG blue. Jakmile nejsou v bazénu viditelné řasy, začněte používat udržovací dávku 1x za 7 dní.

Dávkování:

počáteční dávka: 15 ml na 1m3 (1000 litrů) vodyudržovací dávka: 6 ml na 1m3 vody.

• objem: 1 l

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“

Bezpečnostní informace:

VAROVÁNÍ

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru