LAGUNA pH plus 900g


Přípravek Laguna pH plus je určen ke zvýšení hodnoty pH bazénové vody.

Použití:
- Doporučená hodnota pH bazénové vody se pohybuje v rozmezí 6,8–7,6.
- V tomto rozsahu je dáno největší působení chloru bez vedlejších vlivů.
- Na hodnotě pH závisí příjemný pocit při koupání, správná funkce zařízení apod.
- Kontrola pH musí být prováděna minimálně 1x týdně pomocí testovací soupravy.
- Při pH pod 6,8 může docházet ke zvýšené korozi kovu a betonu, blednutí barev bazénu a také k podráždění očí a pokožky a může docházet k ucpávání filtru.

Návod k použití:
- Přípravek se dávkuje pro zvýšení hodnoty pH do rozmezí hodnot 6,8–7,6.
- Dávkuje se po rozpuštění v nádobě přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení.

Vydatnost:
- Pro zvýšení hodnoty pH o 0,2 je dávka 10 g/m3 vody (1 rovná polévková lžíce).

VAROVÁNÍ:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P373+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru