DESAM Prim 5 l


Vysoce účinný kapalný dezinfekční a mycí přípravek. Nahrazuje SAVO Prim.

Tekutý koncentrovaný dezinfekční přípravek na bázi chloru s mycí složkou, určen pro dezinfekci ploch a povrchů ve zdravotnictví, komunální hygieně a potravinářství. Biocidní přípravek.

Oblast použití:
- Desam® prim se doporučuje do prostor se zvýšeným rizikem přenosu virových onemocnění a výskytem plísní jak ve zdravotnictví, v komunální hygieně, tak i v potravinářských provozech.
- Pro své deodorizační schopnosti je vhodný do prostor s úpornými pachy (toalety, sklady, vlhké prostory...).
- Doporučuje se do epidemicky závažných situací a pro terminální dezinfekci prostor.

Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, plně virucidní, mykobaktericidní, sporicidní

Přednosti:
- Účinný, efektivní a ekonomický
- Čištění a dezinfekce v jednom kroku
- Výborný čistící a mycí efekt
- Celé spektrum dezinfekční účinnosti
- Testy ve vysoké biologické zátěži
- Účinný na Clostridium difficile

Účinnost:
Baktericidní
EN 13727+A1 2% 1%
EN 13697 1 3% 2%
EN 16615 3%
EN 13727+A1 – VRE 2% 1%

Levurocidní (C. albicans)
EN 13624 3% 2%
EN 13697 3% 2%
EN 16615 3%

Fungicidní (A. brasiliensis)
EN 13624 3% 2%

Virucidní
EN 14476 – MNV 1%
EN 14476 – adeno 2%
EN 14476 – polio 2%

Mykobaktericidní (M. avium, M. terrae)
EN 14348 5%

Sporocidní (B. subtillis, Cl. difficile)
EN 13704 1 3%

Sporocidní (Cl. difficile)
EN 13704 5%

Expozice 5´ 15´ 30´

Složení:
- 100 g DESAM® prim obsahuje následující aktivní látky: • 4,7 g chlornan sodný
- Další složení: hydroxid sodný, povrchově účinné látky, stabilizátory.

Návod na použití:
- Pracovní roztok si připravte bezprostředně před použitím, naředěním desam®u prim vodou (max. do 30 °C).
- Koncentraci pracovního roztoku si zvolte dle požadovaných parametrů na biocidní účinnost.
- Silně znečištěné předměty a povrchy před dezinfekcí nejprve mechanicky očistěte a pak dezinfikujte.
- Předměty a povrchy se dezinfikují otřením nebo ponořením. Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, je nutno po dezinfekci opláchnout pitnou vodou.

Zvláštní upozornění:
Přípravek má bělící účinky. Pozor!
Pouze pro profesionální trh.
Nepoužívejte s jinými výrobky.
Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór).
Nepoužívejte na barevné a lehké kovy, pozinkované povrchy, nestálo barevné tkaniny, kůži, dřevo, gumu a dále na poškozené kovové a smaltované povrchy.
Nepřekračujte předepsanou dobu expozice.
Skladujte v původním, uzavřeném obalu, mimo dosahu slunečního záření a tepelných zdrojů.
Teplota skladování -5 °C +25 °C.
Při manipulaci a práci používejte ochranné pracovní pomůcky.
Po práci si ruce omyjte mýdlem (Prosavon) a ošetřete ochranným krémem (Balmea, Esemtan skin balm).

NEBEZPEČÍ!!
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

Doplňující informace:
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny. (Chlor)
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru