LAGUNA Chlor šok 1kg


Přípravek je určen pro šokovou (rychlou) dezinfekci bazénové vody.

LAGUNA CHLOR ŠOK slouží jako dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění.
Likviduje řasy a baktérie.

Dávkování:
- 10 g/m3 při napuštění bazénu
- 5 g / m3 za 4 - 6 dní při běžném provozu
- 8 - 12 g/m3 při zvýšeném provozu a vyšší teplotě
- Použitím 1,8 g přípravku na 10 m3 vody se zvýší obsah aktivního chlóru o cca 0,1 mg/l

Návod k použití:
- Po napuštění bazénu vodou nejprve upravte hodnotu pH na 6,8 - 7,6.
- Následně nalejte počáteční dávku přípravku (granulátu rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) do sběrače (skimmeru) nebo přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení.
- Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu!
- Chlórování se doporučuje provádět večer.
- Následující den aplikujte chlorové tablety Cranit.
- Při pravidelném provozu přidávejte průběžnou dávku Cranit chlor šok.
- Při zvýšeném provozu, vyšší teplotě nebo při problému s řasami aplikujte zvýšenou dávku.
- Je nutné udržovat obsah aktivního chlóru v rozmezí 0,3 - 0,8 mg/l a pH 6,8 - 7,6.
- Při zvýšené teplotě vody lze krátkodobě zvýšit obsah akt. chlóru až na 1,0 mg/l.
- Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1 x týdně pomocí testerů (Cranit tester pro bazény 4v1).

VAROVÁNÍ!
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P353 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru