LAGUNA Ca stabilizáror tvrdosti vody 1l


Přípravek slouží ke snížení tvrdosti vody, kterou obecně způsobují převážně vápenaté a hořečnaté soli.
Zabraňuje vzniku usazenin na stěnách a dně bazénu a zároveň na sebe váže ionty železa amanganu, které způsobují nežádoucí zbarvení vody.


Vyjadřuje se obvykle v tzv. německých stupníchtvrdosti, 1 °N = 10 mg oxidu vápenatého (CaO) v litru.
Podle těchto stupňů se obvykle rozlišuje vodavelmi měkká do 4 °N, měkká 4 - 7 °N, středně tvrdá 7 - 14 °N, tvrdá 14 - 21 °N a velmi tvrdá nad 21°N.
Pokud je bazén napuštěný tvrdou vodou, dochází k vylučování vápenatých a hořečnatých solíz vody.
Na tyto usazeniny se nabalují další nečistoty a tím se vytváří vhodné prostředí pro tvorbu řas,bakterií a virů.

Návod k použití:
- Pro dosažení nejlepšího výsledku je nutno přípravek přidat ihned po napuštění bazénu.
- Vodu nechteněkolik hodin cirkulovat při zapnuté filtraci, aby došlo k dokonalému promíchání.
- Koupání je možnéokamžitě po aplikaci přípravku.
- Ostatní přípravky (úprava pH, chlorové přípravky atd.) aplikujtenejdříve po 48 hodinách po přidání Laguny Ca.
- V případě současného použití s přípravkem Laguna ALG (proti řasám) může dojít k vytvoření bíléhozákalu, který se odstraní dalším přidáním Laguny ALG.

Dávkování:
- Počáteční dávka: 250 ml přípravku do 10 m3 (10 000 litrů) vody (v případě velmi tvrdévody a zvýšeného obsahu iontů železa a manganu doporučujeme dávku zvýšit na max. 0,5 litru).
- V průběhu sezóny přidávejte při doplňování čerstvé vody 25 ml přípravku na 1000 litrů vody (nemělaby být překročena max. dávka, tj. 0,5 l/10 m3 vody).

Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech při normální teplotě, odděleně od potravin,nápojů a krmiv.

Záruční doba:
- 18 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění:
Působí korozivně na hliník.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnýmpoužitím přípravku.
Používejte tento přípravek bezpečně.
Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu apřipojené informace o přípravku.

VAROVÁNÍ!
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru