Well Done odmašťovač za studena 750 ml


Profesionální odmašťující prostředek za cenu běžného čističe.


• Odmašťovač WELL DONE 750ml s vysokou účinností.
• Profesionální odmašťující prostředek za cenu běžného čističe, neporovnatelný účinností s běžnými prostředky na veškerou mastnotu, špínu a připáleniny.
• „Za studena“ znamená bez nutnosti zahřívání a proto snadno vyčistí varnou desku, digestoř, plechy, nádobí, sporáky, trouby, grily, fritézy a používá se i v profesionálním segmentu na čištění konvektomatů a zařízení.
• Použití od domácnosti až po těžký průmysl - odstraní běžnou špínu, použít lze na čištění zahradního nábytku, plastů, odstraní a odmašťuje znečištění od motorových olejů a mastnotu většiny látek.

Způsob použití:
• Nastříkejte nebo naneste odmašťovač na spálenou, mastnou, sazemi znečištěnou plochu nebo na zbytky spáleniny.
• Vyčkejte 2-3 minuty, setřete vlhkou utěrkou a poté omyjte vodou.
• Mastnota se rozpustí a snadno ji odstraníte.
• Na zvlášť znečištěných místech postup zopakujte.
• Mastnota se rozpustí a snadno ji odstraníte.
• Na zvlášť znečištěných místech postup zopakujte.
• Rozprašovač před použitím otočte, po použití jej otočte zpátky.

Signální slovo:
NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
• P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
• P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
• P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
• P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
• P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
• P501 Odstraňte obsah/obal: Podle místních předpisů.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru