UNICHEM RATIMOR BRODIFACOUM parafinové bloky 300 g


Ratimor Brodifacoum je nástraha na myši a potkany s aktivní látkou Brodifacoum.


Nástraha je vysoce účinná díky zpožděnému efektu (účinky aktivní látky se začnou projevovat až několik hodin po požití, takže si zvíře nedokáže zdravotní potíže spojit se zkonzumovanou nástrahou). Výrobek obsahuje Bitrex, který zabraňuje požití nástrahy lidmi a většinou domácích mazlíčků a dále obsahuje atraktanty a vonné látky přitažlivé pro hlodavce.

• určeny především pro vlhké prostředí, možno použít i v kanalizaci
• odolné proti plísním (přídavek fungicidu), mechanickému poškození
• vysoká chutnost a přitažlivost nástrahy pro hlodavce
• hranatý tvar bloku povzbuzuje hlodací reflex zvířat a nutí je sežrat více nástrahy
• balení: 300g

Návod na použití:
Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k připravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi. Před použitím rodenticidů je třeba zvážit nechemické metody regulace (např. pasti). Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo potravinový odpad). Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečistěte, neboť to populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy. Deratizačni staničky je třeba umístit v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory atd.). Pokud je to možné, musí být deratizační staničky připevněny k zemi nebo k jiným konstrukcím.

Umistěte deratizační staničky mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat.

Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti potravin, nápojů a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu. Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou.

Při používání připravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použiti přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku. Na konci období deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační staničky. Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.

Nepoužívejte přípravek jako stálou nástrahu k prevenci zamoření hlodavci nebo sledování aktivity hlodavců. Určeno k použití pouze v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření. Označujte deratizačni staničky v souladu s doporučeními uvedenými u přípravku. Při použití tohoto přípravku by mělo dojit k vyhubení hlodavců do 35 dnů. Aby si uživatel v případě, že má na konci deratizace podezření na nedostatečnou účinnost přípravku (tj. pokud stále pozoruje aktivitu hlodavců), vyžádal radu dodavatele přípravku nebo se obrátil na deratizačni službu. V průběhu deratizace vyhledávejte a odstraňujte uhynulé hlodavce, a to nejméně se stejnou frekvencí, s jakou kontrolujete deratizační staničky. Uhynulé hlodavce likvidujte jako nebezpečný odpad předáním do spalovny s osvědčením opravňujícím k likvidaci nebezpečného odpadu.

Způsob aplikace:
Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

Ve vnitřních prostorách (Potkan obecný a Krysa obecná):10 g - 60 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů, s výjimkou snížení na 5 metrů při vysoké míře zamoření. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu. Nepouživejte přípravek k deratizaci formou trvalé a pulzní aplikace nástrahy.

Venkovní prostory kolem budov (Potkan obecný a Krysa obecná):10 g - 60 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů, s výjimkou snížení na 5 metrů při vysoké míře zamoření. Umístěte deratizačni staničky v prostorách, kde nehrozí záplavy. Vyměňte nástrahu v deratizačni staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizačni staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu. Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou trvalé a pulzní aplikace nástrahy.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

VAROVÁNÍ
- H360D Může poškodit plod v těle matky.
- H372 Způsobuje poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici.
- P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
- P280 Používejte ochranné rukavice.
- P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501 Odstraňte obsah/obal podle regionálních předpisů.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru