Rodenticid BROS granule na myši a potkany 7x20g 5597


Velmi účinný jed na myši a potkany ve formě granulí. Balení 7x20g. Účinná látka: 0.0029g/kg (0,0029%) bromadiolon.

Velmi účinný jed na hlodavce ve formě granulí. Granule jsou baleny v papírových sáčcích po 20ti gramech pro snažší manipulaci.
Používá se na hubení potkana a myši domácí v domácnostech a komunální oblasti.
Deratizační nástraha k přímému použití ve formě granulí, balená v sáčcích z jedlého papíru, určená k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách.
Každý sáček obsahuje 20 g nástrahy.
Hlodavci začínají hynout za 3-5 dní po konzumaci nástrahy.

Návod na použití:
• Přípravek nevybalujte z papírových sáčků. Hlodavec si sáčky sám rozkouše.
• Přípravek aplikujte v komerčních deratizačních staničkách, zabezpečených proti neoprávněné manipulaci a staničky umístěte pouze na místa, kde byl zjištěn výskyt hlodavců.
• Před aplikací přípravku odstraňte, pokud to je možné, všechny zdroje potravy hlodavců, nebo zdroje potravy podle možností zredukujte.
• Deratizační staničky umístěte do blízkosti nor, cestiček hlodavců a na místa, kde hledají potravu.
• Přípravek je určen k používání v uzavřených prostorách a v jejich bezprostředním okolí.

Dávkování:
Myš domácí: 60 g nástrahy v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se myši vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.
Potkan a krysa: 100 g nástrahy v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se potkani a krysy vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.
• Každá deratizační stanička položená v hlodavci zamořeném prostředí a obsahující deratizační přípravek, by měla být opatřena štítkem uvádějícím celý název přípravku, jeho účinnou látku, antidotum a jméno, adresu a telefonní číslo firmy, která nástrahu položila.
• Dále upozornění, že se se staničkou nesmí manipulovat ani ji otevírat.
• Deratizační staničky s nástrahou pravidelně kontrolujte.
• Poškozenou nástrahu nahraďte nástrahou čerstvou.
• Nástrahu doplňujte, dokud trvá její konzumace hlodavci a dokud hlodavci nevymizí.
• Během deratizačního zásahu je nutné, minimálně v době kontrol a doplňování deratizačních staniček, sbírat uhynulé hlodavce a likvidovat je v souladu s právními předpisy.
• Pokud je nástraha trvale spotřebovávána zvyšte počet deratizačních staniček, nikoliv však množství nástrahy v nich.
• Pokud zůstává nástraha nedotčena a přítomnost hlodavců je zřejmá, přemístěte deratizační staničky na jiná místa.
• V soukromých objektech, sklepích, garážích, zahradních stavbách apod. může být přípravek použit neprofesionálně.
• Ve veřejných budovách a provozovnách, úřadech a průmyslových a komerčních objektech a jejich bezprostředním okolí, musí být přípravek používán profesionálně.
• Přípravek může být aplikován jen na místa skutečného výskytu myší domácích, potkanů a krys.
• Po vymizení potkanů odstraňte deratizační staničky se zbytky nástrahy a odstraňte i případné zavlečené zbytky nástrahy.
• Pokud se hlodavci na ošetřené ploše znovu objeví, deratizační zásah opakujte.

Specifikace:
• Výrobce: BROS Sp. z o.o. sp.k
• Číslo produktu: 5597
• EAN: 5904517244092
• Doba použitelnosti: Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.
• Balení: 140g (7 sáčků po 20ti gramech)
• Účinná látka: 0.0029g/kg (0,0029 %) bromadiolon
• Číslo povolení: CZ-2014-0016

Používejte biocidy bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.


Označení rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+310 PŘI POŽITÍ:
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpadP102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.P270 Nejíst, nepít a nekouřit při používání tohoto výrobku.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru