UNICHEM Effect aerosol proti vosám a sršňům 750ml


UNICHEM Effect je kontaktní insekticid pro okamžité hubení vos a sršnů s okamžitým a prodlouženým účinkem. Bezpečná aplikace postřikem ze vzdálenosti 4-6 m přímo na hmyz. Na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření). Je určený pro aplikace v exteriéru. Preventivně lze ošetřit místa výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.).

NEBEZPEČÍ

Údaje o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné odráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechovat mlhu/výpary.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Biocidní přípravek. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru