LAGUNA Triplex tablety s plovákem 1,4 kg


- Jedná se o přípravek chlorové bazénové chemie (1400 g tableta) Laguna Triplex ve spojení s plováčkem, který ji udrží na hladině bazénu.
- Je určen k pravidelné dezinfekci bazénové vody s víceúčelovým užitím až na dobu 5 týdnů - zajistí dezinfekci, zabrání vzniku řas a odstraní nečistoty pomocí flokulace.


Laguna Triplex tablety s plovákem 1400 g - návod na použítí:
- Po odtržení etikety a nastavení dávkovacího otvoru, dle velikosti bazénu, potopte kompletní plovák a nechte rozpouštět po dobu 3 – 5 týdnů.
- Tento revoluční dávkovač umožňuje průběžnou a snadnou dezinfekci vody bez dotyku lidské ruky až po dobu 5 týdnů.

Podrobný návod na použití Laguna Triplex s plovákem:
- Určeno pro bazény o velikosti 0-20 m 3
- Před použitím upravte hodnotu pH na 6,8–7,6, proveďte počáteční šokovou dezinfekci vody chlorovým přípravkem Laguna Chlor šok nebo Laguna Modrý šíp.
- Odtrhněte perforovaný pásek na etiketě (označen „zde odtrhnout“) tak, abyste etiketu nepoškodili.
- Etiketu (návod k použití, bezpečnostní informace) pečlivě uschovejte! Odstraňte obě bezpečnostní plomby.
- Vyberte nastavení (stupeň dávkování chloru, tj. rychlost, se kterou se bude obsah dávkovače rozpouštět).
- Uchopte základnu dávkovače a otáčejte jí tak, aby se objevily otvory v odkryté oblasti, nastavte příslušný otvor (velikost) podle objemu bazénu.
- Umístěte dávkovač ve správné pozici do bazénu a podržte na několik sekund, dokud se nenaplní vodou a pak nechte volně plavat po hladině bazénu.
- Neponořujte dávkovač celý pod vodu a neblokujte ventilační otvory.
- Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3-0,8 mg/l a pH 6,8-7,6.
- Tyto hodnoty kontrolujte 1x týdně pomocí testerů Laguna.
- Pokud je obsah volného chloru mimo požadovanou oblast (0,3–0,8 mg/l), upravte nastavení (stupeň dávkování chloru) - otočte základnou dávkovače tak, aby se průtok vody zvětšil nebo zmenšil podle zjištěné hodnoty.
- Dávkovač se nakloní na bok, pokud je obsah vyčerpán.
- Náklon cca 45° indikuje významné snížení dávkování chloru a tudíž nutnost výměny. - Vyčerpaný dávkovač likvidujte jako nebezpečný odpad.

Skladování:
- V původních dokonale uzavřených obalech v suchu při normální teplotě, v dobře větraných prostorách, mimo hořlavých látek, zdrojů tepla a vznícení, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Upozornění:
- Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Bezpečnostní upozornění:
- „Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“

NEBEZPEČÍ:
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P353 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru