LAGUNA Quatro tablety 1kg

Tablety určené k pravidelné dezinfekci bazénové vody s víceúčelovým užitím

Laguna Quatro (200g tableta) je víceúčelový přípravek určený k pravidelné dezinfekci bazénové vody, zabránění vzniku řas, odstranění nečistot pomocí flokulace a stabilizaci chloru
Použití: Přípravek (4v1) zajišťuje dezinfekci bazénové vody pomocí pomalu se uvolňujícího chloru, prevenci proti tvorbě řas, napomáhá odstranění mikroskopických nečistot pomocí flokulace a stabilizuje chlor. Použitím této 200g tablety lze ošetřit vodu v bazénu o velikosti 30 m3 na 5–7 dní při běžných podmínkách.
Návod k použití: Tableta se dávkuje do skimmeru, nesmí přijít do přímého styku s obklady, stěnou a dnem bazénu, aby nedošlo k jejich odbarvení.
Vydatnost: Při pravidelném provozu 1 tableta na 30 m3 vody každých 5–7 dní.

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“

Technický list:
https://www.stachema.cz/files/files/TL-LAGUNA-QUATRO-TABLETY.pdf
Bezpečnostní list:
https://www.stachema.cz/files/files/BL-Laguna-Quatro-tablety.pdf

LAGUNA QUATRO TABLETY je moderní víceúčelový přípravek pro celosezónní průběžnou údržbuvody ve všech typech bazénů. Likviduje baktérie a řasy, zabraňuje jejich růstu, umožňuje vyvločkovánínečistot a stabilizuje aktivní chlór.

Návod k použití: Před prvním použitím přípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8 - 7,6, proveďtepočáteční šokovou dezinfekci vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Laguna chlor šok neboLaguna modrý šíp. Tablety dávkujte sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem přizapnutém filtračním zařízení. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 - 0,8 mg/l a pH6,8 - 7,6. Obsah chloru a hodnotu pH kontrolujte 1x týdně pomocí testerů (Laguna tester 4v1 neboLaguna tester pH/chlor).

Dávkování: Dle teploty vody přidávejte každých 6 - 8 dnů 1 - 2 tablety (200 - 400 g) na 30 m3 (30 000litrů) vody, 1 tabletu při teplotě do 25 °C, 2 tablety nad 25 °C.

NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY PŘÍMO DO BAZÉNU! (přímý kontakt tablety s folií může způsobit její vybělení).

Přípravek se přidává zásadně do vody a ne naopak!

Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech v suchu při normální teplotě, v dobře větraných prostorách, mimo hořlavých látek, zdrojů tepla a vznícení, odděleně od potravin, nápojů akrmiv. Při rozkladu je nutno dopravit nádobu na velké prostranství a zaplavit velkým množstvím vody.

Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Přípravek je silné okysličovadlo a je vysoce korozivní. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu apřipojené informace o přípravku.

Obsahuje: 940 g/kg kyselina trichlorisokyanurová, 30 g/kg síran měďnatý a další složky upravujícíužitné vlastnosti přípravku.

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxickýplyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a dýchací orgány. Vysoce toxický pro vodní organismy, můževyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

První pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal suchý. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Nevylévejte do kanalizace. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Nedotýkat se přípravku mokrýma rukama. Při zasažení kůže důkladně omýt vodou.

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru