LAGUNA Ca stabilizáror tvrdosti vody 1l

Přípravek slouží ke snížení tvrdosti vody, kterou obecně způsobují převážně vápenaté a hořečnatésoli. Zabraňuje vzniku usazenin na stěnách a dně bazénu a zároveň na sebe váže ionty železa amanganu, které způsobují nežádoucí zbarvení vody. Vyjadřuje se obvykle v tzv. německých stupníchtvrdosti, 1 °N = 10 mg oxidu vápenatého (CaO) v litru. Podle těchto stupňů se obvykle rozlišuje vodavelmi měkká do 4 °N, měkká 4 - 7 °N, středně tvrdá 7 - 14 °N, tvrdá 14 - 21 °N a velmi tvrdá nad 21°N. Pokud je bazén napuštěný tvrdou vodou, dochází k vylučování vápenatých a hořečnatých solíz vody. Na tyto usazeniny se nabalují další nečistoty a tím se vytváří vhodné prostředí pro tvorbu řas,bakterií a virů.

Návod k použití:Pro dosažení nejlepšího výsledku je nutno přípravek přidat ihned po napuštění bazénu. Vodu nechteněkolik hodin cirkulovat při zapnuté filtraci, aby došlo k dokonalému promíchání. Koupání je možnéokamžitě po aplikaci přípravku. Ostatní přípravky (úprava pH, chlorové přípravky atd.) aplikujtenejdříve po 48 hodinách po přidání Laguny Ca.V případě současného použití s přípravkem Laguna ALG (proti řasám) může dojít k vytvoření bíléhozákalu, který se odstraní dalším přidáním Laguny ALG.
Dávkování: Počáteční dávka: 250 ml přípravku do 10 m3 (10 000 litrů) vody (v případě velmi tvrdévody a zvýšeného obsahu iontů železa a manganu doporučujeme dávku zvýšit na max. 0,5 litru).V průběhu sezóny přidávejte při doplňování čerstvé vody 25 ml přípravku na 1000 litrů vody (nemělaby být překročena max. dávka, tj. 0,5 l/10 m3 vody).
Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech při normální teplotě, odděleně od potravin,nápojů a krmiv.
Záruční doba: 18 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.
Upozornění: Působí korozivně na hliník. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnýmpoužitím přípravku.
Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu apřipojené informace o přípravku.

Obsahuje: 0,2 g/kg deltamethrin; 2 g/kg tetramethrin; 3 g/kg piperonylbutoxid.

Dráždí oči a kůži.

První pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchnout ústavodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při zasažení kůže omýt velkým množstvím vody. Nemíchat s jinými přípravky.

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Přípravek je určen pro stabilizaci tvrdosti vody

Přípravek slouží ke snížení tvrdosti vody, kterou obecně způsobují převážně vápenaté a hořečnaté soli. Zabraňuje vzniku usazenin na stěnách a dně bazénu a zároveň na sebe váže ionty železa a manganu, které způsobují nežádoucí zbarvení vody. Vyjadřuje se obvykle v tzv. německých stupních tvrdosti, 1 °N = 10 mg oxidu vápenatého (CaO) v litru. Podle těchto stupňů se obvykle rozlišuje voda velmi měkká do 4 °N, měkká 4 - 7 °N, středně tvrdá 7 - 14 °N, tvrdá 14 - 21 °N a velmi tvrdá nad 21 °N. Pokud je bazén napuštěný tvrdou vodou, dochází k vylučování vápenatých a hořečnatých solí z vody. Na tyto usazeniny se nabalují další nečistoty a tím se vytváří vhodné prostředí pro tvorbu řas, bakterií a virů.

Technický list:
https://www.mojelaguna.cz/files/files/TL-LAGUNA-CA.pdf
Bezpečnostní list:
https://www.mojelaguna.cz/files/files/BL-Laguna-Ca.pdf
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru