UNICHEM RATIMOR měkká návnada Brodifacoum 150 g


Ratimor Brodifacoum je nástraha na myši a potkany s aktivní látkou Brodifacoum.


Nástraha je vysoce účinná díky zpožděnému efektu (účinky aktivní látky se začnou projevovat až několik hodin po požití, takže si zvíře nedokáže zdravotní potíže spojit se zkonzumovanou nástrahou). Výrobek obsahuje Bitrex, který zabraňuje požití nástrahy lidmi a většinou domácích mazlíčků a dále obsahuje atraktanty a vonné látky přitažlivé pro hlodavce.

• speciálně vybrané složení a přísada atraktantů zajišťuje vysokou chutnost nástrahy
• mastné vonné přísady zajišťují, že nástraha netvrdne a zůstává dlouho chutná
• nástraha je až 8 krát chutnější než běžná potrava myší a krys
• vhodná především do míst, kde mají hlodavci k dispozici větší množství jiné přirozené potravy (sklady obilí, potravin, apod.)
• porézní sáčky chrání před vlhkostí
• hlodavci neroztrousí nástrahu po okolí
• balení: 150g

Návod na použití:

Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k připravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi.
Před použitím rodenticidů je třeba zvážit nechemické metody regulace (např. pasti). Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo potravinový odpad).
Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečistěte, neboť to populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy. Deratizačni staničky je třeba umístit v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory atd.). Pokud je to možné, musí být deratizační staničky připevněny k zemi nebo k jiným konstrukcím.
Umístěte deratizační staničky mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat.

Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti potravin, nápojů a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu. Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou.

Při používání připravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použiti přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku. Na konci období deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační staničky. Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.

Nepoužívejte přípravek jako stálou nástrahu k prevenci zamoření hlodavci nebo sledování aktivity hlodavců. Určeno k použití pouze v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření. Označujte deratizačni staničky v souladu s doporučeními uvedenými u přípravku. Při použití tohoto přípravku by mělo dojit k vyhubení hlodavců do 35 dnů. Aby si uživatel v případě, že má na konci deratizace podezření na nedostatečnou účinnost přípravku (tj. pokud stále pozoruje aktivitu hlodavců), vyžádal radu dodavatele přípravku nebo se obrátil na deratizačni službu. V průběhu deratizace vyhledávejte a odstraňujte uhynulé hlodavce, a to nejméně se stejnou frekvencí, s jakou kontrolujete deratizační staničky. Uhynulé hlodavce likvidujte jako nebezpečný odpad předáním do spalovny s osvědčením opravňujícím k likvidaci nebezpečného odpadu.

Způsob aplikace:

Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

Ve vnitřních prostorách (Potkan obecný a Krysa obecná):10 g - 60 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů, s výjimkou snížení na 5 metrů při vysoké míře zamoření. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu. Nepouživejte přípravek k deratizaci formou trvalé a pulzní aplikace nástrahy.

Venkovní prostory kolem budov (Potkan obecný a Krysa obecná):10 g - 60 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů, s výjimkou snížení na 5 metrů při vysoké míře zamoření. Umístěte deratizačni staničky v prostorách, kde nehrozí záplavy. Vyměňte nástrahu v deratizačni staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizačni staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu. Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou trvalé a pulzní aplikace nástrahy.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

VAROVÁNÍ
- H373 Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.
- P260 Nevdechujte prach.
- P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
- P501 Odstraňte obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Omezená pracovní doba - VM!

Vážení zákazníci, 
Z provozních důvodů máme omezenou pracovní dobu
na pobočce ve Velkém Meziříčí.
Po - Pá: 7:30 - 16:00
So: 8:00 - 11:00
Ne: Zavřeno

Děkujeme za pochopení.

Nahoru