UNICHEM Biotoll Neopermin+ 300 g


Insekticidní prášek proti mravencům s dlouhodobým účinkem.


Insekticidní nástraha k hubení mravenců pronikajících z venku do budov, rybenek a mouchy domácí ve formě jemného bílého prášku.
Na základě povolení ÚSKVBL Brno je přípravek schválen pro použití v potravinářských provozech bez připomínek.
• Přípravek je insekticidem se žaludečním účinkem.
• Úmrtnost škůdci nastává během 24 hodin.
• Pro dezinfekci prázdných skladů a skladů se používá na potírání švábů (Blattella germanica), mravenců (Monomorium pharaonis), much (Musca domestica) a škůdci při skladování zrna 1-2,5g/m2(jedna čajová lžička).
• Na vnitřních okrajích domů a vchodech do domů, kde mohou vstupovat do místností létající škůdci, se používá v dávce 1-2g/m2.

Návod k použití:
• Neopermin+insekticidní prášek je výrobek připravený k okamžitému použití.
• Je charakterstický svojí něžnou vůní a jednoduchým použitím.
• Přípravek rozprášíme kolem stěn v koutech prostoru, ve kterém si všimneme, že se škůdci vyskytují.
• Používáme ho kdykoliv, když se škůdci vyskytnou v prostoru.

Bezpečnostní opatření:
• Používejte přípravek tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravit, nápojů a krmiv.
• Na místa ošetřená Neopermin+práškem je nutno zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům.
• Pracujte v gumových rukavicích, při práci nejezte, nepijte, nekuřte.
• Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.
• Případné zbytky nesmí proniknout do kanalizace ani do podzemních či povrchových vod.
• Prázdné obaly po znehodnocení likvidujte do komunálního odpadu.
• Přípravek nesmí být použitý ve volné přírodě.

Příznaky otravy:
• V kontaku s pokožkou: Prach může způsobit lokální podráždění v záhybech pokožky nebo na místech v kontaktu s příliš těsným oblečením.
• V kontaktu s očima: Může způsobit krátkodobé podráždění.
• Inhalace: Vdechnutí prášku může dráždit dýchací cesty..

Druhy uživatelů:
• Pro obecné použití

První pomoc:
• Všeobecné pokyny: Při nehodě nebo slabosti ihned vyhledat lékařskou pomoc. Dle možnosti ukázat i etiketu.
• Při kontaktu s pokožkou: Ihned odstranit kontaminovaný oděv a obud. Části těla, které přišly do styku s přípravkem ihned omývat veklým množstvím vody a mýdlem. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
• Při kontaktu s očima: Po zasažení okamžitě vylachovat oči velkým množstvím vody při otevřených ičních víčkách (min.15minut). Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
• Při (nadměrném)nadýchaní: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch-opusťte kontaminované prostředí. Pokud Příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc!
• V případě požití: Nevyvolávat zvracení bez předchozí konzultace s lékařem. Vypláchnout ústa vodou! Ihned vyhledat lékařskou pomoc! Lékaři předložit bezpečnostní list nebo etiketu. Otravy je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24hod/den):224919293, 224915402, 224915575.

Skladování:
• Skladovat v originálně těsně uzavřené nádobě v chladném a dobře větraném prostoru.
• Skladovat v suchém prostoru.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Uchovávejte mimo dosah zvířat.
• Uchovávejte mimo jídlo, pití a krmivo.

Likvidace:
• Odstraňování zbytků produktu.
• Zajistěte sběr odpadu specializovanou firmou pro sbírání/odstraňování/zpracovávání nebezpečného odpadů.
• Zabránit vylití nebo unikání do odpadů/kanalizace.
• S odpadem jednat v souladu s lokálními či státními předpisy.
• Obaly: Neočištěný obal patří mezi nebezpečné odpady-nakládat jako s odpadním přípravkem.
• Odstraňovat v souladu se zákonem o obalech.
• Obaly odstranit v souladu s místními či národními předpisy.
• Vyprázdněný obal není vhodné pro opakované použití.

Upozornění:
• Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Specifikace:
• Výrobce / Dovozce: UNICHEM Agro CZ s.r.o.
• EAN: 3830072310038
• Objednací číslo:
• Průměr: 70 mm
• Výška: 195 mm
• Hmotnost: 300 g

Prášek na mravence / Prášek proti mravencům / hubení mravenců
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Omezená pracovní doba - VM!

Vážení zákazníci, 
Z provozních důvodů máme omezenou pracovní dobu
na pobočce ve Velkém Meziříčí.
Po - Pá: 7:30 - 16:00
So: 8:00 - 11:00
Ne: Zavřeno

Děkujeme za pochopení.

Nahoru