RATIMOR Bromadiolon granule 150 g


Nástraha na myši a potkany ve formě granulí.

Granulovaný rodenticid k jednorázovému hubení černých a šedých potkanů, krys i myší domácích.
Nástraha je určena k přímému použití v deratizačních staničkách.
Účinná látka bromadialon patří mezi koagulační jedy.(Účinná látka: bromadiolon 0,0029%.)
Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne vnitřním vykrvácením.
Je velmi dobře přijímán. Úhyn nastává mezi 3 - 10 dnem po přijetí smrtelné dávky.
Nástraha nevyvolá obranný reflex.
Přípravek obsahuje hořké činidlo BITREX, které působí jako chuťový odpuzovač pro člověka.
Po použití by mělo dojít k vyhubení hlodavců do 35 dnů.

Použití:
- Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné. (např. rozsypané zrní nebo potravinový odpad)
- Zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečistěte, neboť to populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy.
- Deratizační staničky je třeba umístit v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců. (např. stezky, hnízdiště, výkrmi, díry, nory, atp.)
- Pokud je to možné, musí být deratizační staničky umístěny k zemi nebo k jiné konstrukci.
- Deratizační staničky umístěte mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat.
- Neumísťujte deratizační staničky v oblasti potravin, nápojů, krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu.
- Při umisťování deratizačních staniček v blízkosti drenážních systémů zajistěte, aby se nástraha nedostala do styku s vodou.
- Při používání přípravku nejezte, nepijte, ani nekuřte.
- Po použití přípravku si umýjte ruce a přímo zasaženou pokožku.
- Na konci období deratizace odstraňte zbývající nástrahu a deratizační staničky.
- Zvažte preventivní kontrolní opatření. (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.
- Nepoužívejte přípravek jako prevenci zamoření hlodavci nebo sledování aktivity hlodavců.
- Označujte deratizační staničky v souladu s pororučeními uvedenými u přípravku.
- Při použití tohoto přípravku by mělo dojít k vyhubení hlodavců do 35dnů.

Způsob aplikace:
- Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření

POKYNY PRO UMISŤOVÁNÍ A NÁVOD K POUŽITÍ
Ve vnitřních prostorách: myš domácí, potkan obecný, krysa obecná
Myši:
- Až do 40g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů s vyjímkou snížení na 2 metry při vysoké míře zamoření.
- Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně každé 2 až 3 dny v počáteční fázideratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců.
- V případě potřeby doplňte nástrahu
Potkani, Krysy:
- Až 200g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů, s vyjimkou snížení na 5 metrů při vysoké míře zamoření.
- Deratizační staničky je nutno kontrolovat u potkanů a krys nejdříve za 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců.
- V případě potřeby doplňte nástrahu
Ve venkovních prostorách kolem budov: potkan obecný a krysa obecná
- Až 200g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů, s vyjimkou snížení na 5 metrů při vysoké míře zamoření.
- Umístěte deratizační staničky v prostorách, kde nehroí záplavy.
- Vyměňte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminovaná nečistotami.
- Deratizační staničky je nutno kontrolovat u potkanů a krys nejdříve za 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců.
- V případě potřeby doplňte nástrahu.

Dávkování:
- Černí, šedí potkani a krysy: 1 - 5 hromádek o hmotnosti asi 20 g (2 polévkové lžíce)
- Potkani/krysy: až 200 g nástrahy na jednu deratizační staničku
- Myši domácí: 1 - 3 hromádky o hmotnosti asi 10 g
- Myši: až 40 g nástrahy na jednu deratizační staničku

Specifikace:
- Výrobce: UNICHEM d.o.o.
- Dovozce: UNICHEM Agro CZ s.r.o.
- Značka: Ratimor
- EAN: 3830050609048
- Číslo povolení: CZ-0018693-0000
- Hmotnost balení: 150g
- Datum výroby, datum spotřeby a číslo série: uvedeny na obalu

VAROVÁNÍ
- H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P220 Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
- P280 Používejte ochranné rukavice.
- P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
- P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

- Může způsobit poškození krevní sráženlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nevdechujte prach.
- Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
- Odstraňte obal/obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 3.000,- Kč do maximální hmotnosti objednávky 20kg

Odběr novinek

Získejte přehled o novinkách a aktuálních akčních nabídkách.

Přihlaste se k odběru novinek.

Nahoru